KATALOG PRODUKTÓW:

REGULAMIN / RODO

Dział sprzedaży i adres do korespondencji:

DKGLASS DAMIAN KŁOSEK
47-400 Racibórz
ul. Opawska 82b-82d

32 417 92 45
e-mailbiuro@dkokna.pl

Sklep czynny w godzinach:

Pon-pt 8:00-17:00
Sobota 9:00-12:00

DK OKNA SKLEP  prowadzi firma:

DKGLASS DAMIAN KŁOSEK
ul. Opawska 82b/1C

47- 400 Racibórz

NIP: 639-196-30-70

nr. rachunku bankowego:

87 1020 2472 0000 6602 0210 1012

Bank PKOBP

Oddział 1 w Rybniku

1. Zamówiony towar wyszczególniony na pierwszej stronie umowy zostanie dostarczony w terminie oznaczonym w umowie, z tym, że Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opóźnienia dostawy towaru lub wykonania usługi do 14 dni o czym powinien poinformować Kupującego co najmniej na dwa dni przed ustalonym wcześniej terminem dostawy / realizacji usługi.

W w/w przypadku Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o nowych warunkach zakupu.

2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji wyłącznie po uregulowaniu całości zobowiązania wobec Sprzedającego zgodnie z umową kupna sprzedaży.

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w kasie Sprzedawcy:
Racibórz, ul. Opawska 82b/ 1C w dniu dostawy okien lub do rąk upoważnionego pracownika ale przed ich montażem  lub na rachunek bankowy wyznaczony w umowie kupna sprzedaży lub uwzględniony w regulaminie sklepu.

4. Wynagrodzenie za montaż okien płatne będzie w kasie Sprzedawcy:
Racibórz, ul. Opawska 82b lub do rąk upoważnionego pracownika lub na rachunek bankowy wyznaczony w umowie kupna sprzedaży lub uwzględniony w regulaminie sklepu, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Sprzedawcę, zaakceptowanym przez Kupującego.

5. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu zapłaty całości należności wynikającej z umowy kupna sprzedaży przez Kupującego.

6. Udzielamy gwarancji na wszystkie nasze wyroby. Długość okresu gwarancyjnego zależna jest od typu produktu, zakupionego w sieci sprzedaży firmy. W przypadku okien jest to 5 lat, natomiast w przypadku drzwi – 2 lata.

Rozpatrzenie gwarancji – do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej.

Gwarancja liczona jest od daty zakupu, a jej warunkiem jest poprawny montaż produktów oraz ich eksploatacja, zgodna z instrukcją czyszczenia i konserwacji firmy Eko-Okna.

Naprawy gwarancyjne dokonywane są przez autoryzowany serwis firmy Eko-Okna, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty uznania reklamacji. Po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem termin ten może być zmieniony. Przed przyjazdem ekipy serwisowej z okna należy zdjąć wszelkie elementy dodatkowe, takie jak żaluzje czy rolety, które nie były dostarczone wraz z oknem.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

RODO

Administratorem Twoich danych jest DKGLASS Damian Kłosek z siedzibą w 47-400 Racibórz ul. Opawska 82B/1C, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6391963070, REGON: 363293972. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@dkglass.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 47-400 Racibórz ul. Opawska 82B/1C.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź w biurze 47-400 Racibórz ul. Opawska 82B/1C lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@dkglass.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez 47-400 Racibórz ul. Opawska 82B/1C w ramach zawieranych z Tobą umów.

Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Eko-Okna SKLEP